مقالات بایمن کالا
دامنه دید لنز دوربین مدار بسته

دامنه دید (اف ا وی) به ارتفاع و عرض اندازه تصویر تولید شده از طریق لنز اشاره دارد. اف ا وی می تواند با استفاده از لنز های مختلف روی دوربین مدار بسته شما انطباق یابد. لنز دوربین مدار بسته به دو دسته اصلی تقسیم می شود نوع ثابت ( یک بعدی) و چند بعدی ( زوم) . اف اوی برای لنز های تصویری ثابت فابلیت تطبیق نیستند. اف اوی از نوع لنزهای چند تصویری قابلیت تطبیق را دارد. شکل ۱.۳ نشان دهنده انواع مختلف لنزهای  اف اوی است.

جدول جزئیات لنز ها
  ۵ فوت ۱۰فوت ۲۵ فوت ۵۰ فوت ۷۵ فوت ۱۰۰ فوت
۲.۸mm ۶.۴X8.6 ۱۲.۹X17.1 ۳۲.۱X42.9 ۶۴.۳۸۵.۷X ۹۶.۴X128.6 X171.4128
۴.۰mm X6.04.5 ۹.۰۱۲.۰X ۲۲.۵X30.0 ۴۵.۰X60.0 ۶۷.۵X90.0 X120.090.0
۶.۰mm ۳.۰۴.۰X ۶.۰X8.0 ۱۵.۰X20.0 ۳۰.۰X40.0 ۴۵.۰X60.0 ۶۰.۰۸۰.۰X
۸.۰mm ۲.۳X3.0 ۴.۵X6.0 ۱۱.۳X15.0 ۲۲.۵X30.0 ۳۳.۸X45.0 X60.046.0
۱۲.۰mm ۱.۵۲.۰X ۳.۰X4.0 X10.07.5 ۱۵.۰X20.0 ۲۲.۵X30.0 ۳۰.۰۴۰.۰X
۱۶.۰mm ۱.۵X1.1 ۲.۳X3.0 ۵.۶X7.5 ۱۱.۳X15.0 ۱۶.۹X22.5 ۲۲.۵X30.0
۲۵.۰mm ۱.۰X0.7 ۱.۴۱.۹X ۳.۶X4.8 ۷.۲X9.6 X14.410.8 ۱۴.۴X19.2
۵۰.۰mm ۰.۵۰.۴X ۰.۷۱.۰X ۱.۸X2.4 ۳.۶X4.8 ۵.۴۷.۲X ۷.۲X9.6
۷۵.۰mm ۰.۲X0.3 ۰.۵۰.۶ X ۱.۲X1.6 ۲.۴X3.2 ۳.۶X 4.8 ۴.۸X6.4
شکل ۱.۳.

با دانستن فاصله شی و محیط مورد نظر شما می توانید نوع لنز مورد نظر برای تصویر مناسب در دوربین مدار بسته انتخاب کنید.

برای مثال با استفاده از جدول بالا، دوربین مدار بسته با فرمت ۱/۳ اینچ قابلیت دید شی در فاصله ۵۰ فوت را در محیط مورد نظر ۱۵ تا ۲۰ فوت دارد. ستون مربوط به اندازه را بر روی ۵۰ فوت، اندازه داده شده تنظیم کنید و به سمت چپ دوربین مدار بسته نگاه کنید تا ببینید کدام لنز ۱۲mm برای این ناحیه نیاز است.

اتو آیریز در مقابل آیریزدستی

لنز های اتو آیریز-Automatic Iris- : لنز های بسیار مناسبی برای حفاظت خارجی که در آن نور در حال تغییر است بسیار مناسب است. وجود آیریز برای این لنزها به طور خودکار  بر اساس مقدار نور محیط باز و بسته می شوند. پس منابع ویدئویی با تغییر در مقدار نور در این وضعیت دچار تغییر نمی شوند.

لنز های آیریز دستی:

این لنزها به خوبی با محیط دارای نور یکنواخت مثل مراکز خرید، مدارس، کتابخانه ها و ادارات به دلیل آن که آیریز تنها  نیاز است یک بار در طول نصب لنز دوربین مدار بسته تنظیم شود به خوبی منطبق می شود. لنزهای دستی ارزان تر از نوع خودکار آن هستند زیرا آن ها از مکانیزم خودکار تطبیق استفاده نمی کنند اما به دلیل این تمایز محدودیت های خاص خود را دارند.